Loading...

วันที่ 2 ม.ค. เวลา 09.30 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปทรงนำพระสหายทัศนศึกษาพระราชวังบางปะอิน และวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ครั้นเสด็จถึง ทอดพระเนตรพระที่นั่งวโรภาษพิมาน พระที่นั่งเวหาศจำรูญ ทรงพระดำเนินขึ้นหอวิฑูรทัศนา ทอดพระเนตรทิวทัศน์โดยรอบพระราชวังบางปะอินด้วยความสนพระทัยยิ่ง จากนั้นเสด็จไปยังวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร นมัสการบูชาพระพุทธนฤมลธรรมมาภาส พระประธานพระอุโบสถ ทรงสนทนาธรรมกับพระเทพญาณไตรโลกาจารย์ เจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร เสร็จแล้ว เสด็จไปทอดพระเนตรอาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปลูก จากนั้น ทรงพระดำเนินไปนมัสการบูชาพระพุทธทีปังกรวชิรรัศมิ์นาถประชา สมควรแก่เวลาจึงเสด็จกลับ

เวลา 19.14 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จเป็นการส่วนพระองค์เยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” พร้อมด้วยพระสหายและครอบครัวของพระสหาย ณ พระลานพระราชวังดุสิต ทรงฉลองพระองค์ราชปะแตนสีงาช้าง พระภูษาโจงกระเบนสีเลือดนก ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนที่มาเที่ยวชมงานและเฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ทรงวางพานพุ่ม ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกราบ ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการ “พระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำ” ก่อนเสด็จยังอาคารเลโก้ ทรงร่วมกิจกรรมต่อเลโก้และทอดพระเนตรการแสดงเห่เรือพระที่นั่งจำลอง จากนั้นทอดพระเนตรร้านค้าพระบรมวงศานุวงศ์ ร้านค้าของหน่วยงานราชการและร้านค้ารับเชิญ ทรงร่วมกิจกรรมขับรถยนต์ซิมูเลเตอร์ รถไฟฟ้าจำลองที่พัฒนาสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อใช้ฝึกแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน จากนั้นทรงร่วมกับพระสหายตักปลาในกิจกรรมมัจฉาพาโชค ก่อนเสด็จกลับ

อัลบั้มภาพ 5 ภาพ

Loading...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here