Loading...

เป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับใครที่มีลูกหลาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. เป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้กล่าวว่า กยศ.กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาการออกมาตรการ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวมีรายได้น้อย และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้สิทธิพิเศษในการกู้ยืม

โดยที่ผ่านมา กยศ.เน้นช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวไม่มีทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ และกลุ่มที่ต้องการศึกษาที่เป็นต้องการของตลาด ทั้งการลดอัตราดอกเบี้ย และการกู้ไม่จำกัดจำนวน ซึ่งในส่วนของนักเรียนที่ครอบครัวมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับสิทธิดังกล่าวด้วย แต่ก็จะขอพิจารณาความเหมาะสมก่อน

นอกจากนี้ยังพิจารณาปรับเพิ่มวงเงินค่าครองชีพรายเดือน จากปัจจุบันผู้กู้จะได้รับประมาณวันละ 80 บาท หรือประมาณเดือนละ 2,400 บาท เพื่อให้เหมาะสมกับค่าครองชีพในจังหวัดและเมืองใหญ่

ประกอบกับแนวโน้มผู้เข้าระบบการศึกษาลดลงส่งผลให้ฐานะการเงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อยู่ในระดับดีขึ้นจึงอาจขยายสิทธิต่างๆ สำหรับนักเรียนที่ไม่มีทุนทรัพย์ หรือครอบครัวมีรายได้น้อยกว่า 200,000 บาทต่อปี แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจนและต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

Loading...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here