Loading...

เวลาทำบุญ ตักบาตร นั้นส่วนมากเราก็มักจะอธิษฐานขอพรกันด้วย แต่ว่ารู้ไหมบางทีเราอาจจะอธิษฐานไม่ถูกหลักก็ได้และสิ่งสำคัญในการขอพรคือ การทำสมาธิ ตั้งสติ ปล่อยวาง ไม่ยึดติดกับอะไร ทำใจสบาย ๆ แล้วค่อยอธิษฐานจิต และอ ย า กรู้ไหมว่าแบบไหนถึงจะดีต่อตัวของเรา เพราะส่วนมากก็มีแต่ขอพรอะไรที่เหมือน ๆ กัน บางทีก็ขอไปผิดจุดก็มีเอาล่ะมาอ่านกันเลยว่าการขอพร การอธิษฐานนั้นควรเป็นแบบไหน

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ

ขอบุญจากธ ร ร มทา น สังฆทาน วิหารทานนี้จงถึงแก่เจ้า ก ร ร มนาย เ ว ร และผู้ปกปักรั ก ษ า ดูแล ช่วยเหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงทุกภพทุกภูมิ ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าถึงพ ร ะ นิ พพาน ในชาติปัจจุบัน หากไม่ถึงเพียงใดขอให้คำว่าไม่มี ไม่รู้ ในสิ่งที่ดีจงอย่ าได้ปรากฏแก่ข้าพเจ้า

ขอให้เกิดในภพภูมิเขตป ระ เท ศที่มีพ ระ  พุ ท ธศ า ส น าประดิษฐานอย่ างมั่นคงและได้ศึกษาพ ร ะธ รร มได้ อย่ างเข้าใจถ่องแท้ลึกซึ้งตลอดจนว่าจะเข้าพระนิพพาน ด้วยเทอญ ขอท่านพ ร ะ ย ม ร า ชจงเป็นสักขีพย าน ในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ

อย่ างหนึ่งอ ง ค์ ส ม เด็จพ ร ะสัมมา สัมพุ ท ธเ จ้ าทรงตรัสเอาไว้ว่า “การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง เพื่อเป็นการลดวิ บ า ก ก ร ร มให้ลดลง ให้ลด อโหสิก ร ร มก่อนแล้วแผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศลเป็นหลักใหญ่ เพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น มีชีวิตที่เจริญมากยิ่งขึ้นไป ”

เพียงทำตามนี้ก็เป็นการทำบุญและอธิษฐานจิตอย่ างถูกหลัก ถูกต้องและส่งผลดีแก่ตัวท่านเองแล้ว พร้อมกันนั้นอย่ าลืมบออกต่อบทความนี้เพื่อเป็นการส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับคนอื่นด้วยเหมือนกัน

Loading...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here