Loading...
หน้าแรก ข่าวสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 18,000 บาท

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 18,000 บาท

5181
0
Loading...

 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร ดังต่อไปนี้

1.ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจัดจ้าง
1.1 ชื่อตำแหน่งและสังกัด

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1)ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม จำนวน 2 อัตรา
-พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
-ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตหมกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 อัตรา

2)นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 8 อัตรา
-ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 อัตรา
-ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 อัตรา

-ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 อัตรา
-ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแพร่ จำนวน 1 อัตรา

-ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย จำนวน 1 อัตรา
-ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 อัตรา

-ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 อัตรา
-ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง จำนวน 1 อัตรา

3.นักจิตวิทยา
-สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 อัตรา

4.นิติกร จำนวน 3 อัตรา
-นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จำนวน 1 อัตรา

-นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จำนวน 1 อัตรา
-นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค
1)ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนา สังคม จำนวน 4 อัตรา
-นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จำนวน 1 อัตรา

-นิคมสร้างตนเองเทพา จำนวน 1 อัตรา
-นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 อัตรา
-ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 7 อัตรา
-ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
-ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลพบุรี จำนวน 1 อัตรา

-ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 อัตรา
-ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 อัตรา

-ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 อัตรา
-ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 อัตรา
-สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน 1 อัตรา

3.ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
-ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน จำนวน 1 อัตรา
-ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานบริการ
1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
-นิคมสร้างตนเองกระเสียว จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 4 อัตรา
-ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 อัตรา
-ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา

-ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 อัตรา
-ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา จำนวน 1 อัตรา

3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด จำนวน 7 อัตรา
-นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล จำนวน 1 อัตรา
-นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง จำนวน 1 อัตรา

-นิคมสร้างตนเองบางระกำ จำนวน 1 อัตรา
-นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จำนวน 1 อัตรา

-นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จำนวน 1 อัตรา
-นิคมสร้างตนเองสุคิริน จำนวน 1 อัตรา
-นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จำนวน 1 อัตรา

 

Loading...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here